Mineke Foundation update 3 maart 2016

In maart 2015 heeft de Zonta Club Deventer aan de Mineke Foundation een subsidie van € 3.000,-toegekend voor het project “Vakopleidingen Liberia”, in het bijzonder de opleiding tot zeepmaker. Dit werd door Lush Nederland aangevuld met een subsidie van € 2.000,- waarvoor wij Lush ook een eindrapportage sturen.

Wij zijn u zeer erkentelijk voor deze bijdrage, welke het mogelijk heeft gemaakt de vakopleidingen bakken (“pastry & catering management”) en zeepmaken (“soap making and safety management”) weer op te kunnen starten na de ebolacrisis.

Mineke Foundation heeft de bovengenoemde trainingen in 2015 kunnen geven en begin februari ook administratief af kunnen ronden. Met voorliggende rapportage willen wij u graag een eindverantwoording geven.

De start in 2015

2015 was voor Liberia het jaar waarin de ebola-crisis in heftigheid afnam en het gewone leven weer een beetje op gang kwam. Mineke Foundation heeft in 2014 de reguliere activiteiten grotendeels moeten beëindigen om een voorlichtingscampagne te voeren waarin de inwoners van Dabwe Town en omgeving zijn voorgelicht over ebola en preventiemaatregelen. Deze was zeer succesvol in die zin dat er geen ebola is geweest in de regio’s waar Mineke Foundation actief is.

Een voor Mineke Foundation belangrijk gevolg van de ebolacampagne is dat mensen uit tien omliggende regio’s over de  vakopleidingen van Mineke Foundation gehoord hebben. En bekend zijn met de hoge kwaliteit van de producten. De zeep, die door de (voormalige) studenten wordt gemaakt, is zelfs van zo hoge kwaliteit dat deze inmiddels ook wordt toegepast in een medische instelling.

Werkgebied en deelnemers

Het gebied waar de studenten voor de vakopleidingen vandaan komen, omvat naar schatting tussen de 25.000 en 30.000 inwoners, hoewel het exacte aantal onbekend is. De studenten komen uit 15 verschillende communities, waaronder drie op 12 tot ruim 60 kilometer afstand van onze opleidingslocatie liggen en geen deel uitmaakten van onze voorlichtingscampagne.

Pagina 1 van 6

Mineke Foundation |  p/a Jagerserf 19 | 3851 SM Ermelo, Nederland

www.minekefoundation.org | [email protected] | facebook.com/MinekeFoundation

Ons werkgebied is peri-urbaan en ontwikkelt zich langzaamaan tot een ‘buitenwijk’ van de hoofdstad. Het gebied wordt, net als de rest van het land, gekenmerkt door hoge werkloosheid, een zeer laag opleidingsniveau, veel alleenstaande moeders en veel geweld tegen vrouwen en meisjes.

Ruim 90% van de deelnemers aan onze trainingen was vrouw. De leeftijden liepen uiteen van 16 tot 58 jaar, met een gemiddelde leeftijd van 36 jaar. Tien procent van onze deelnemers kon geheel niet lezen of schrijven. Deze hebben de toetsen, waar van toepassing, mondeling afgelegd. Een van deze vrouwen haalde de hoogste scores van alle trainees. Van de vrouwen heeft 90% meer dan 1 kind terwijl 75% meer dan 2 kinderen heeft. Het gemiddeld aantal kinderen is 4. De vrouwen zijn hoofdverantwoordelijk voor de kinderen, maar de overgrote merderheid is voor inkomen afhankelijk van derden of van (zeer) kleinschalige bedrijvigheid.

Banketbakken

Voor de vakopleiding bakken (“pastry & catering management”) hebben zich in februari en maart 2015 in totaal 45 trainees ingeschreven, waarvan 41 vrouwen. De training liep tot december 2015.

Er zijn 36 trainees daadwerkelijk gestart met de opleiding. De 9 afvallers waren niet meer te traceren. Tijdens de opleiding vielen er nog eens 10 af. De uitval was te wijten aan studenten die na inschrijving aangaven toch niet te kunnen komen in verband met andere verplichtingen (andere opleiding, moeten werken), die simpelweg niet meer kwamen opdagen, of die verhuisden. Uiteindelijk zijn er 23 trainees afgestudeerd, waaronder 2 mannen. Drie trainees zijn niet geslaagd en mogen in 2016 herkansen.

De examens vonden plaats in augustus en november 2015. Hieronder ziet u een resultaat van de examenopdracht “weddingcake” waarbij de examenkandidaat de tekst op de taart voor de gelegenheid iets had aangepast. Daarnaast een paar foto’s van de opleiding zeep maken.

Pagina 2 van 6

Mineke Foundation |  p/a Jagerserf 19 | 3851 SM Ermelo, Nederland

www.minekefoundation.org | [email protected] | facebook.com/MinekeFoundation

Zeep maken

Mineke Foundation heeft in 2015 drie zeeptrainingen aan kunnen bieden.

 Voor de eerste zeeptraining (“soap making and safety management”) hebben zich 43 trainees ingeschreven, waarvan 40 vrouwen. Er zijn 25 trainees daadwerkelijk gestart met de opleiding, waaronder 2 mannen. Er waren 5 uitvallers. Twintig trainees zijn geslaagd, waaronder 2 mannen.

 Voor de tweede training hebben zich 11 trainees ingeschreven; allen vrouw. Allen hebben de training met goed gevolg afgerond.

 Voor de derde training waren er 35 inschrijvingen, waaronder 3 jongemannen. Er waren 14 afvallers. Deze waren aangemeld door de voorganger van een kerk uit de omgeving. De planning van een religieus ‘retreat’ van de kerk wijzigde echter, waardoor de 14 niet aan de training konden beginnen. De vertraging die daardoor ontstond was te groot om nog in te halen. Wij verwachten dat zij in 2016 aan de training deel zullen nemen. Ook van deze groep is iedereen geslaagd.

Afstuderen

Op 8 december 2015 hebben in totaal 75 studenten hun diploma in ontvangst mogen nemen tijdens een officiële plechtigheid in Monrovia. Door vertragingen in het drukken van diploma’s vond de overhandiging van de daadwerkelijke iploma’s (voorzien van naam cursist en naam van de training) eind januari 2016 plaats. Hierdoor liep ook de administratieve afwikkeling van het project enige vertraging op.

Pagina 3 van 6

Mineke Foundation |  p/a Jagerserf 19 | 3851 SM Ermelo, Nederland www.minekefoundation.org | [email protected] | facebook.com/MinekeFoundation

Berichtgeving

De vorderingen van de opleidingen zijn (en worden) steeds gepubliceerd op onze Facebook pagina: https://www.facebook.com/MinekeFoundation welke ook via onze website te benaderen is: www.minekefoundation.org.

Over het afstuderen zijn daarnaast berichten en interviews in diverse Liberiaanse media (kranten en radiozenders) verschenen.

Tijdens de Global Entrepreneurship Week 2015 heeft Mineke Foundation via Facebook 14 vrouwelijke trainees geportretteerd, met hun toestemming, die hun bij de vakopleiding opgedane kennis via ondernemerschap in de praktijk brachten. U kunt deze post hier nalezen.

Ondernemerschap

Niet alleen qua aantallen studenten die geslaagd zijn voor hun examen, maar ook voor wat betreft de ontwikkeling van de studenten en de impact op hun persoonlijke levens zijn de vakopleidingen belangrijk.

De voor beide opleidingen geslaagde trainees hebben tevens een verplichte ondernemerschapstraining gevolgd, welke verzorgd is door de Business Start-up Center in de hoofdstad Monrovia en mede gefinancierd werd door de Nederlandse ngo SPARK.

Wij hebben op het moment een kleine 25 ondernemers die producten aan hun bestaande bedrijvigheid hebben toegevoegd, of die met de bij ons opgedane kennis kleinschalige verkoopactiviteiten zijn gestart. Hieronder is één mannelijke trainee die zowel de banketbakkers-als de zeep makerstraining gevolgd heeft. Er groot deel van onze andere trainees zou dit graag willen doen maar heeft onvoldoende (spaar)geld om de benodigde ingrediënten aan te schaffen.

Hier bijvoorbeeld de 33-jarige Victoria (“Friends call me Vic”) Dolo, die tot nu toe niet beschikte over een afgeronde opleiding en met haar diploma zeepmaken graag een professionele zeepmakerij wil gaan starten. Haar droom is om over een aantal jaren haar eigen fabriek te hebben. Zij heeft met eigen middelen de ingrediënten gekocht om acht dozen zeep voor de verkoop te maken, waarbij ze gebruik maakte van het pand en de gereedschappen van Mineke Foundation. De acht dozen zeep heeft zij geheel met de hand gestempeld (zie rechtsonder) en tijdens een reis verkocht in Maryland County, wat op ca. 400 km van het kantoor van Mineke Foundation ligt. Vic geldt als voorbeeld en inspiratie voor de andere trainees.

Mineke Foundation wil in de toekomst graag samenwerken met een partner die microleningen en business coaching kan geven. Tevens gaan we de haalbaarheid onderzoeken van een kleinschalige, indien mogelijk coöperatieve, zeepfabriek die voor werkgelegenheid en stageplekken kan zorgen.

Pagina 4 van 6

Mineke Foundation |  p/a Jagerserf 19 | 3851 SM Ermelo, Nederland

www.minekefoundation.org | [email protected] | facebook.com/MinekeFoundation

Verantwoording van kosten

Mineke Foundation heeft tussen januari en december 2015 € 11.170 aan giften ontvangen die specifiek bestemd waren voor de vakopleidingen. Hieronder de specificatie van hoe het geld besteed is.

Kosten US dollars

Inkoop van ingrediënten 5100

Kosten apparatuur 370

Kosten docenten/trainers 2750

Energiekosten (m.n. generator + brandstof) 1025

Coördinatie/bureaukosten2900

Eindtoets en certificering 1770

Onvoorzien (generator defect, lekkage e.d.) 200

Totaal 14115

Totaal in euro’s* 11998

*1USD = 0,85€

Dekking in euro’s

Subsidie Zonta Deventer3000

Subsidie Lush Nederland2000

Subsidie Carla Commijsfonds5000

Subsidie Gemeente Deventer 1170

Eigen middelen/giften van particulieren 828

Totaal 11998

Toelichting op de kosten

Mineke Foundation is er niet in geslaagd dekking te vinden voor de oorspronkelijk geraamde begroting van 21.396 euro. We zijn er desondanks toch in geslaagd de training grotendeels zoals gepland door te laten gaan. Dit hebben we bereikt door:

 we hebben met kleinere porties ingrediënten gewerkt. Trainees konden zo nog steeds alle producten uit het curriculum maken, zij het in kleinere maten;

 minder spullen aan te schaffen dan gepland. Zo hebben we bijvoorbeeld minder bakpannen en bakgereedschap aangeschaft waardoor er meerdere trainees met een stuk gereedschap moesten werken. Dit gaf tijdens de examens problemen omdat trainees onder tijdsdruk moesten werken, maar werkte in de trainingspraktijk redelijk goed;

 we hebben geen koel- en vrieskast aangeschaft. Hoewel we hierdoor ingredienten minder lang konen bewaren, scheelde dit sterk in de energiekosten en beperkte ook het aantal keren dat ons aggregaat kapot ging;

 we hebben minder met externe toetsers van bedrijven uit de hoofdstad gewerkt. Hierdoor konden de (vervoers)vergoedingen beperkt blijven. Onze trainees zijn, naast de examens, grotendeels getoetst door ondernemers uit de directe omgeving en door vrijwilligers uit Nederland;

 een minder groot deel van de kosten van coördinatie door Mineke Foundation is ten laste van de training gebracht;

 de afstudeerceremonie is versoberd.

We zijn er trots op dat ons team met de nodige creativiteit toch de beoogde resultaten heeft weten te realiseren!

Tot slot

Pagina 5 van 6

Mineke Foundation |  p/a Jagerserf 19 | 3851 SM Ermelo, Nederland www.minekefoundation.org | [email protected] | facebook.com/MinekeFoundation

2015 was voor Mineke Foundation – mede dankzij uw steun – een succesvol jaar. Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage en hopen dat wij in de toekomst ook op uw steun mogen rekenen.

Mineke Foundation vertrouwt erop hiermee een goede terugkoppeling te hebben gegeven over de besteding van uw bijdrage ten behoeve van de vakopleidingen in Liberia. Wij zien uit naar de uitkering van het restant van de bijdrage.

Voor vragen of nadere toelichting kunt u contact opnemen met Tonia Dabwe (oprichter en voorzitter Mineke Foundation) via [email protected]ekefoundation.org en telefonisch via 06 –  28632319.

Mineke Foundation is tevens te bereiken via de gegevens onderaan deze pagina.

Namens Mineke Foundation,

Tonia Dabwe

Voorzitter

Pagina 6 van 6

Mineke Foundation |  p/a Jagerserf 19 | 3851 SM Ermelo, Nederland www.minekefoundation.org | [email protected] | facebook.com/MinekeFoundation